สถานะ เลขที่ หัวข้อ วันที่
ทั่วไปรย 0023.3/20600 แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ประจำปี พ.ศ. 2565 (ดู : 7) 25 พ.ย. 65
ด่วนที่สุดรย 0023.3/20598 ขอเชิญประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 (ดู : 12) 25 พ.ย. 65
ด่วนที่สุดรย 0023.3/ว6111 การประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ Active Learning สำหรับสาระเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. (ดู : 6) 25 พ.ย. 65
ด่วนที่สุดรย 0023.3/ว6110 ขอความร่วมมือส่งแบบสำหรับติดตามและประเมินผลการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง (ดู : 6) 25 พ.ย. 65
ด่วนที่สุดรย 0023.3/ว6109 ขอส่งแบบฟอร์มจัดทำแผนพัฒนาการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดระยอง (ดู : 8) 25 พ.ย. 65