สถานะ เลขที่ หัวข้อ วันที่
ด่วนที่สุดรย 0023.3/9342 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกลางจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ครั้งที่ 5/2566 (ดู : 6) 29 พ.ค. 66
ด่วนที่สุดรย 0023.4/ว3413 การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 8) 29 พ.ค. 66
ด่วนที่สุดรย 0023.3/ว3411 การให้ความยินยอมเผยแพร่ข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 14) 29 พ.ค. 66
ด่วนที่สุดรย 0023.6/ว3410 การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 15) 29 พ.ค. 66
ด่วนที่สุดรย 0023.4/ว3397 กำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 24) 29 พ.ค. 66