องค์การบริหารส่วนตำบลเพ หมายเลขโทรศัพท์.  0-3865-1911

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/11/2562
วันนี้
225
เมื่อวานนี้
378
เดือนนี้
1,247
เดือนที่แล้ว
7,298
ปีนี้
47,281
ปีที่แล้ว
41,199
ทั้งหมด
258,331
ไอพี ของคุณ
18.206.48.243

1
การประชุมมอบนโยบายและข้อปฏิบัติราชการ,องค์การบริหารส่วนตำบลเพ,phe.go.th

เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น.

นายเฉลียว วิเชียรแลง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพ ประธานที่ประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเพ ได้มอบนโยบายและข้อปฏิบัติราชการแก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพ ดังนี้

  1. ปรับปรุงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
  2. ให้พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเพ ดำเนินการสนับสนุนการประเมิน  ITA   ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ  ตามกรอบเวลาปฏิทินที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด
  3. การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  4. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  5. การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ
  6. การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  7. กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤติมิชอบ
  8. กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

ทั้งนี้ ได้กำชับให้ที่ประชุมร่วมกันพัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น

07 เมษายน 2566

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (1 รายการ)