องค์การบริหารส่วนตำบลเพ หมายเลขโทรศัพท์.  0-3865-1911

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/11/2562
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
184
เดือนนี้
3,815
เดือนที่แล้ว
4,304
ปีนี้
37,661
ปีที่แล้ว
33,912
ทั้งหมด
207,512
ไอพี ของคุณ
44.201.99.222

ลำดับรายการวันที่
1ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ. 254930 ก.ย. 2565
2ขัอบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 25631 ก.ย. 2565
3พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม26 มิ.ย. 2564
4ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์23 พ.ค. 2564
5ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร 23 พ.ค. 2564
6ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องการจำกัดสิ่งปฏิกูลเเละมูลฝอย พ.ศ.255223 พ.ค. 2564
7ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.254823 พ.ค. 2564
8ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหาร เเละสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.254823 พ.ค. 2564
9พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง-พ.ศ 25355 ก.พ. 2564
10พรบควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 25585 ก.พ. 2564
11พรบ.ทางหลวง พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม5 ก.พ. 2564
12พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.254617 ส.ค. 2562
13พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ.254217 ส.ค. 2562
14พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.249617 ส.ค. 2562
15พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาจข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.250017 ส.ค. 2562
16พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.254217 ส.ค. 2562

1