องค์การบริหารส่วนตำบลเพ หมายเลขโทรศัพท์.  0-3865-1911

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/11/2562
วันนี้
226
เมื่อวานนี้
378
เดือนนี้
1,247
เดือนที่แล้ว
7,298
ปีนี้
47,281
ปีที่แล้ว
41,199
ทั้งหมด
258,331
ไอพี ของคุณ
18.206.48.243

ลำดับรายการวันที่
1พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 254323 ม.ค. 2566
2พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 254023 ม.ค. 2566
3ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 256523 ม.ค. 2566
4ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติ23 ม.ค. 2566
5ประกาศ ก.อบต.จ.ระยอง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์23 ม.ค. 2566
6ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.23 ม.ค. 2566
7ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบั23 ม.ค. 2566
8พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉ. 7) 256220 ธ.ค. 2565
9พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 256220 ธ.ค. 2565
10พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.256020 ธ.ค. 2565
11ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ. 254930 ก.ย. 2565
12ขัอบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 25631 ก.ย. 2565
13พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม26 มิ.ย. 2564
14ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์23 พ.ค. 2564
15ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร 23 พ.ค. 2564
16ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องการจำกัดสิ่งปฏิกูลเเละมูลฝอย พ.ศ.255223 พ.ค. 2564
17ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.254823 พ.ค. 2564
18ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหาร เเละสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.254823 พ.ค. 2564
19พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง-พ.ศ 25355 ก.พ. 2564
20พรบควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 25585 ก.พ. 2564

1 2   >>  >|