องค์การบริหารส่วนตำบลเพ หมายเลขโทรศัพท์.  0-3865-1911

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/11/2562
วันนี้
222
เมื่อวานนี้
378
เดือนนี้
1,247
เดือนที่แล้ว
7,298
ปีนี้
47,281
ปีที่แล้ว
41,199
ทั้งหมด
258,331
ไอพี ของคุณ
18.206.48.243

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

วิสัยทัศน์ (vision) และพันธกิจ (mission) การพัฒนาท้องถิ่น

 

วิสัยทัศน์ (Vision)


การกำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนา พันธกิจการพัฒนา ทำให้ทราบถึงภาพรวมการพัฒนาพื้นที่ในอนาคต และสามารถนำมาตรวจสอบแผนพัฒนาสามปีว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การพัฒนาของท้องถิ่นมากน้อยเพียงใด หรือมีจุดเน้นไปในทิศทางใด องค์การบริหารส่วนตำบลเพ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่า “การท่องเที่ยวมีคุณภาพมาตรฐาน สาธารณูปโภคสาธารณูปการเพียบพร้อม สิ่งแวดล้อมปลอดมลพิษ เศรษฐกิจดี ประชาชนมีคุณภาพ คุณธรรม บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล”

 

พันธกิจ (Mission)


• เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้สวยงาม และดำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมชาติ
• เพื่อจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ
• กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย และมลภาวะต่าง ๆ
• ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน
• ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา ด้านการสาธารณสุข ด้านสวัสดิการสังคม ด้านการศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
• ส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goals)


• แหล่งท่องเที่ยวงดงามตามมาตรฐานสากล ประทับใจนักท่องเที่ยว
• ประชาชนได้รับบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง
• สิ่งแวดล้อมปลอดมลพิษ
• ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ
• ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีคุณธรรม
• มีการบริหารจัดการองค์กรที่ดี

 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- ยุทธศาสตร์การยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยว

- การก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพื่อการท่องเที่ยว

- การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

- สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- กองช่าง

- สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งสาธารณูปโภค

- การก่อสร้าง บำรุงรักษาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม

- การขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า การก่อสร้าง บำรุงรักษาและปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะ

- การขยายเขตระบบประปาส่วนภูมิภาค การก่อสร้าง บำรุงรักษาและปรับปรุง ระบบประปาแหล่งน้ำและการระบายน้ำ

- กองช่าง

- กองช่าง

- กองช่าง

- ยุทธศาสตร์การคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

- การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

- การป้องกัน ดูแลและรักษาสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

- สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

- การส่งเสริมกลุ่มอาชีพและกิจการสหกรณ์

- การส่งเสริมการประกอบอาชีพ

- สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

- การส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กนักเรียน เยาวชน และประชาชน

- การส่งเสริมการสาธารณสุขมูลฐาน

- การส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ การออกกำลังกาย การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ

- การรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- การส่งเสริมและสนับสนุนการสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์

- การส่งเสริมและบำรุงรักษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

- ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร

- การส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเกิดประโยชน์สุข
ของประชาชน

- การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ

- การส่งเสริมและสนับสนุนการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน

- การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากร

 

- สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- กองคลัง

- ทุกส่วนราชการ

- สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล