องค์การบริหารส่วนตำบลเพ หมายเลขโทรศัพท์.  0-3865-1911

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/11/2562
วันนี้
65
เมื่อวานนี้
66
เดือนนี้
471
เดือนที่แล้ว
2,463
ปีนี้
5,166
ปีที่แล้ว
23,075
ทั้งหมด
141,105
ไอพี ของคุณ
3.215.180.226


-:- ประกาศเรื่องการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี 2564 
-:- ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 
-:- ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ ภาษีป้าย ประจำปี 2564 
-:- ประกาศ กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย 2563 
-:- ประกาศ ขอขยายเวลาประกาศบัญขีรายการที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3, 4) ประจำปีภาษี 2564 
-:- ประกาศ ประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 61 รายการ 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ม.6 (บางส่วน) 
-:- บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ม.6 (บางส่วน) 
-:- 11 ข้อควรรู้ เรื่องภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 
-:- ข้อแนะนำวางแผน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563 
โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ “U2T”
โครงการรณรงค์ความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564
โครงการส่งเสริมการผลิตการใช้สารชีวพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
กิจกรรมขยะสร้างศิลป์
กิจกรรมปลูกต้นไม้ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดการมูลฝอย หมู่ที่ 4 บ้านเกาะเสม็ดฯ 
-:- ประกาศ ประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 61 รายการ 
-:- ประกาศ เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองช่าง จำนวน 5 รายการ 
-:- ประกาศงบการเงินและงบอื่นๆ เดือนตุลาคม 2562 
-:- สัญญาจ้าง เลขที่ 6/2563 ลงวันที่ 6 มกราคม 2563  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 
-:- ประกาศประกวดราคา โครงการประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชากหวายโสม-มาบอินทรีย์ ซอย 9 (ช่วง 
-:- ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชากหวายโสม-มาบอินทรีย์ ซอย 8 (ช่วงที่ 2) หมู 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศจัดซื้อ-จ้าง ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกบ่อพักน้ำบริเวณสนามกีฬา หมู่ที่ 4 บ้านเกาะเสม็ดฯ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศกองคลัง จำนวน 1 เครื่อง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทางการแพทย์ จำนวน 75 คน โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ฯ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 2 ป้าย โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลฯ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาด จำนวน 8 รายการ โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลฯ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอบรม จำนวน 2 รายการ โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลฯ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะเสม็ดฯ 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศ เรื่อง จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านธุรการกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
-:- ประกาศ เรื่อง จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
-:- ประกาศ เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาดูแลบ่อบำบัดน้ำเสีย หมู่ที่ 4 บ้านเกาะเสม็ดฯ 
-:- ประกาศ เรื่อง จ้างเหมาดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ 
-:- ประกาศ เรื่อง จ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเพ 
-:- ประกาศ เรื่อง จ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดสถานที่ท่องเที่ยว (เกาะเสม็ด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
-:- ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการจัดการมูลฝอย หมู่ที่ 4 บ้านเกาะเสม็ดฯ 
-:- ประกาศ เรื่อง เผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงคสล. ถ.ชากไผ่-กลางดง-บ่อหลวง หมู่ที่ 1 บ้านในไร่ฯ 
-:- ประกาศ เรื่อง เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายหนองปลาไหล ซ.3 หมู่ที่ 6 บ้านต้นลำดวนฯ 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563) 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563  
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563) 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563) 


พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำระยอง
วัดลุ่มมหาชัยชุมพล
เกาะเสม็ด
เผยเคล็ดลับ “สูตรทำกะปิเคย” กับภูมิปัญญาพื้นบ้าน เครื่องปรุงสำคัญที่ควรมีติดบ้าน
อวดโฉม 10 สินค้าของฝากพื้นบ้าน 3 จังหวัดท่องเที่ยวภาคตะวันออก ดีไซน์ใหม่ดันขึ้นขายห้างหรู


ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจระบบไฟฟ้าร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์คู่มือประชาชนสถิติอุบัติเหตุกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดระยองปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดระยองระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ