องค์การบริหารส่วนตำบลเพ หมายเลขโทรศัพท์.  0-3865-1911

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม



สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/11/2562
วันนี้
58
เมื่อวานนี้
66
เดือนนี้
1,147
เดือนที่แล้ว
2,304
ปีนี้
10,824
ปีที่แล้ว
23,075
ทั้งหมด
146,763
ไอพี ของคุณ
3.238.130.97






-:- ประกาศเรื่องการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี 2564 
-:- ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 
-:- ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ ภาษีป้าย ประจำปี 2564 
-:- ประกาศ กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย 2563 
-:- ประกาศ ขอขยายเวลาประกาศบัญขีรายการที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3, 4) ประจำปีภาษี 2564 
-:- ประกาศ ประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 61 รายการ 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ม.6 (บางส่วน) 
-:- บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ม.6 (บางส่วน) 
-:- 11 ข้อควรรู้ เรื่องภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 
-:- ข้อแนะนำวางแผน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563 




กิจกรรมวันผู้สูงอายุ
โครงการอบรมป้องกันไฟป่า
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและการระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2564
กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกอบจ.ระยองและสมาชิกสภาอบจ.ระยอง
โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ “U2T”
โครงการรณรงค์ความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564







ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
-:- ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดการมูลฝอย หมู่ที่ 4 บ้านเกาะเสม็ดฯ 
-:- ประกาศ ประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 61 รายการ 
-:- ประกาศ เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองช่าง จำนวน 5 รายการ 
-:- ประกาศงบการเงินและงบอื่นๆ เดือนตุลาคม 2562 
-:- สัญญาจ้าง เลขที่ 6/2563 ลงวันที่ 6 มกราคม 2563  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 
-:- ประกาศประกวดราคา โครงการประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชากหวายโสม-มาบอินทรีย์ ซอย 9 (ช่วง 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้่างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย ขนาด 1 ตัน หมายเลขทะเบียน 83-06 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย ขนาด 1 ตัน หมายเลขทะเบียน 83-0637 ระยอง  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานปรับปรุงทาสีรั้วกำแพง อบต.เพ หมู่ที่ 1 บ้านในไร่ฯ จำนวน 1 งาน 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกท่อระบายน้ำ หน้าวัดเกาะเสม็ด-ด่านเก็บเงินอุทยาน และบ่อพัก จำนว 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศกองคลัง จำนวน 1 เครื่อง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ (งานปรับปรุงทาสีรั้วกำแพง อบต.เพ) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทำท่อประปาศพด.บ้านเกาะเสม็ด จำนวน 14 รายการ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดงานโครงการประเพณีทำบุญข้าวหลาม หมู่ที่ 7 บ้านสำเภาทอง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำบ่อซึมห้องน้ำอบต.เพ จำนวน 1 งาน 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศราคากลางฯ โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายหนองปลาไหล ซ.2 (ช่วงที่2) หมู่ที่ 6 บ้านต้นลำดวนฯ 
-:- ประกาศราคากลางฯ โครงการปรับปรุงแสงสว่างสาธารณะฯ หมู่ที่ 4 บ้านเกาะเสม็ดฯ จำนวน 10 จุด 
-:- ประกาศราคากลางฯ โครงการปรับปรุงแสงสว่างสาธารณะฯ หมู่ที่ 4 บ้านเกาะเสม็ด จำนวน 57 จุด 
-:- ประกาศเผยแพร่ราคากลางฯ โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.เพ 
-:- ประกาศ เรื่อง จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านธุรการกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
-:- ประกาศ เรื่อง จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
-:- ประกาศ เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาดูแลบ่อบำบัดน้ำเสีย หมู่ที่ 4 บ้านเกาะเสม็ดฯ 
-:- ประกาศ เรื่อง จ้างเหมาดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ 
-:- ประกาศ เรื่อง จ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเพ 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563) 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563  
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563) 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 






พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำระยอง
วัดลุ่มมหาชัยชุมพล
เกาะเสม็ด








เผยเคล็ดลับ “สูตรทำกะปิเคย” กับภูมิปัญญาพื้นบ้าน เครื่องปรุงสำคัญที่ควรมีติดบ้าน
อวดโฉม 10 สินค้าของฝากพื้นบ้าน 3 จังหวัดท่องเที่ยวภาคตะวันออก ดีไซน์ใหม่ดันขึ้นขายห้างหรู






ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจระบบไฟฟ้าร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์คู่มือประชาชนสถิติอุบัติเหตุกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดระยองปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดระยองระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ