องค์การบริหารส่วนตำบลเพ หมายเลขโทรศัพท์.  0-3865-1911

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/11/2562
วันนี้
53
เมื่อวานนี้
108
เดือนนี้
1,936
เดือนที่แล้ว
2,681
ปีนี้
14,294
ปีที่แล้ว
23,075
ทั้งหมด
150,233
ไอพี ของคุณ
3.215.79.116
-:- ประกาศเรื่องการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี 2564 
-:- ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 
-:- ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ ภาษีป้าย ประจำปี 2564 
-:- ประกาศ กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย 2563 
-:- ประกาศ ขอขยายเวลาประกาศบัญขีรายการที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3, 4) ประจำปีภาษี 2564 
-:- ประกาศ ประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 61 รายการ 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ม.6 (บางส่วน) 
-:- บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ม.6 (บางส่วน) 
-:- 11 ข้อควรรู้ เรื่องภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 
-:- ข้อแนะนำวางแผน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563 
งานส่งมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
Big cleaning งานทำความสะอาดฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19)
กิจกรรมวันผู้สูงอายุ
โครงการอบรมป้องกันไฟป่า
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและการระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2564
กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกอบจ.ระยองและสมาชิกสภาอบจ.ระยองข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ป 
-:- การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ป 
-:- การประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
-:- ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดการมูลฝอย หมู่ที่ 4 บ้านเกาะเสม็ดฯ 
-:- ประกาศ ประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 61 รายการ 
-:- ประกาศ เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองช่าง จำนวน 5 รายการ 
-:- ประกาศงบการเงินและงบอื่นๆ เดือนตุลาคม 2562 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสแลนกันแดด ความยาว 100 เมตร จำนวน 1 ม้วน 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องพ่นหมอกควัน (054-59-0005, 054-61-0006) จำนวน 2 เครื่อ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 183 ชุด 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสารที่มีส่วนประกอบของข้าวหอม 100% จำนวน 183 กระสอบ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเรือเร็วรับส่งไปและกลับ จำนวน 1 ลำ งานส่งมอบถุงยังชีพฯ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเรือขนส่ง จำนวน 1 ลำ ขนส่งชุดอุปโภค-บริโภค (ถุงยังชีพ) จำนวน 183 ชุด 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย ประชาสัมพันธ์ส่งมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนที 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเรือเร็วรับส่งไปและกลับ จำนวน 1 ลำ งานทำความสะอาดฆ่าเชื้อไวรัสคโรนา  
ประกาศราคากลาง
-:- ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- ประกาศเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมแซมอาคารร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านเกาะเสม็ด ตำบ 
-:- ประกาศราคากลางจ้างเหมาออกแบบ โครงการบำรุงรักษาและพัฒนาสระอโนดาต หมู่ที่ 4 บ้านเกาะเสม็ด ตำบลเพ อำเภอ 
-:- ประกาศราคากลางจ้างเหมาออกแบบ โครงการจ้างเหมาอกแบบ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านเกาะเสม็ด ตำบลเพ อำ 
-:- ประกาศราคากลางฯ โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายหนองปลาไหล ซ.2 (ช่วงที่2) หมู่ที่ 6 บ้านต้นลำดวนฯ 
-:- ประกาศราคากลางฯ โครงการปรับปรุงแสงสว่างสาธารณะฯ หมู่ที่ 4 บ้านเกาะเสม็ดฯ จำนวน 10 จุด 
-:- ประกาศราคากลางฯ โครงการปรับปรุงแสงสว่างสาธารณะฯ หมู่ที่ 4 บ้านเกาะเสม็ด จำนวน 57 จุด 
-:- ประกาศเผยแพร่ราคากลางฯ โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.เพ 
-:- ประกาศ เรื่อง จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านธุรการกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564) 
-:- การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ป 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563) 


พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำระยอง
วัดลุ่มมหาชัยชุมพล
เกาะเสม็ด
เผยเคล็ดลับ “สูตรทำกะปิเคย” กับภูมิปัญญาพื้นบ้าน เครื่องปรุงสำคัญที่ควรมีติดบ้าน
อวดโฉม 10 สินค้าของฝากพื้นบ้าน 3 จังหวัดท่องเที่ยวภาคตะวันออก ดีไซน์ใหม่ดันขึ้นขายห้างหรู


ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจระบบไฟฟ้าร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์คู่มือประชาชนสถิติอุบัติเหตุกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดระยองปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดระยองระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ