หัวข้อ หน่วยงาน วันที่
>แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2566) ของกระทรวงมหาดไทยกพส.21/11/2565
>การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงานกค.24/11/2565
>แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานกค.23/11/2565
>แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสน.คท.23/11/2565
>การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 (บรรจุภาค/เขตอื่น)สน.บถ.21/11/2565